Modlitby 31. týden, 31. července – 6. srpna 2023

28.07.2023

texty pro neděli 6. srpna 2023 – 10. neděle po sv. Duchu (18. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

Nebeský Otče, ne všichni lidé se mají výtečně, ale obecně u nás není hlad a žízeň.

Mnohem víc tu lidé zápasí s nadváhou a také s tím, že se jejich duše "nekochá tukem" a různě strádá.

Prosíme, ať lidé dokáží naslouchat tvému hlasu a prostřednictvím Krista pocítí milost, jež nabízíš.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 9, 1-5
Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky.

Pane, tvé evangelium je pro všechny. Vždy ale bylo a zřejmě i bude různě odmítáno.

Také i nás překvapuje a bolí, že tak málo lidí přijímá tvé poselství.

Prosíme o povzbuzení, ať máme stálejší odvahu, sílu z tvé radosti a neseme vytrvale tvou zvěst.

Amen


Evangelium: Matouš 14, 13-21
Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic koupit si jídlo." Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!" Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl: "Přineste je sem!" Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Povolal jsi nás, Kriste, abychom nabízeli duchovní stravu všem lidem kolem nás.

Ze zásob svých sil a rozumu nemáme ani my příliš co dlouhodobě nabídnout…

Děkujeme, že se smíme scházet při bohoslužbách a třeba i přes naše malé počty cítit tvé obdarování.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Evu Červenou, Marii E. Mahrovou a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme o požehnání prázdninového času, o tvou ochranu na cestách, modlíme se za dětské tábory a letní setkání, zvláště za tábor náboženských obcí v Červeném Kostelci a Trutnově.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel