Modlitby 32. týden, 8. – 14. srpna 2022

08.08.2022

texty pro neděli 14. srpna 2022 - 10. neděle po svatém Duchu - (20. v mezidobí)

První čtení: Jeremjáš 23, 23-29

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův. Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: "Měl jsem sen, měl jsem sen." Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Baalovi? Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?

Hospodine, tvá svrchovanost nad světem nezná hranice ani vzdálenost.

My lidé se jen často opájíme sny o své důležitosti a velikosti.

Děkujeme, že k nám promlouváš, tříštíš naši pýchu a prosíme, otevři si nás i dnes, ať slyšíme tvé slovo.

Amen


Druhé čtení: Židům 11, 39 - 12, 2 (+11, 29-38)

A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Nebeský Otče, uvědomujeme si, že život běží velmi rychle a slyšíme i tvou výzvu k běhu.

Odložit vše, co je nám na cestě přítěží, je náročné, ale děkujeme, že nám Ježíš ukazuje směr a cíl.

Děkujeme, že běží také spolu s námi a prosíme za sílu, ať náš pohled na něj je v mnohem více upřen.

Amen


Evangelium: Lukáš 12, 49-57

Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." Také zástupům řekl: "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: >Přijde déšť< - bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: >Bude vedro< - a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?"

Pane, sledujeme předpověď počasí i zprávy ze světa a vše nějak hodnotíme a soudíme.

Vyzýváš nás k stálému obracení a následování tak, aby se naše pokrytectví a povrchnost vytratily.

Dej, ať vnímáme vzácnost svěřeného času a umíme přispět tvému království.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou a za Jiřího Konečného...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil. Prosíme o vedení a ochranu pro dětský tábor pardubického vikariátu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel