Modlitby 32. týden, 9. – 15. srpna 2021

09.08.2021

texty pro neděli 15. srpna 2021 - 12. neděle po svatém Duchu, 20. v mezidobí

První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: "Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!" Toho, kdo nemá rozum, zve: "Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!"

Otče, připadáme si sice jako ti moudří, ale naše moudrost není vlastně nikdy zcela plná.

Tvá moudrost má nám stále co nabídnout, hostíš nás a zveš tím k sobě.

Prosíme, zbavuj nás prostoduché pýchy, ať jen v bezpečí tvého požehnání, díváme se vpřed.

Amen


Druhé čtení: Efezským 5, 15-20

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Povzbuzuješ nás, Pane, abychom svým životem naplňovali tvou vůli.

Uvolnili v sobě místo pro Ducha, střízlivě a plodně budovali společenství s druhými lidmi.

Prosíme za církev, ať se umíme společně radovat a nejsme světu vzdálení a cizí.

Amen


Evangelium: Jan 6, 51-58

Ježíš řekl: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky."

Víra v Tebe, Ježíši, nás vede k osobnímu prožitku, vztahu plného přijetí.

Dáváš se nám a naplňuješ náš život smyslem a cílem, ukazuješ na lásku i věčnost.

Děkujeme, že v nás navěky zůstáváš a že už nyní nás připojuješ k sobě, kéž víra posiluje i další...

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a našich prázdninových cest, prosíme za dětské tábory a skupiny a zvláště prosíme o požehnání pro dětský tábor pardubického vikariátu.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.
Váš Pavel