Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2023

12.08.2023

texty pro neděli 20. srpna 2023 – 12. neděle po sv. Duchu (20. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7
Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: "Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy."

Děkujeme, Hospodine, za všechny chvíle a místa, kde se smíme zastavit a vnímat tvou blízkost.

Děkujeme, že smíme s radostí a úctou vnímat tvé propojení s lidmi, světem i přírodou.

Prosíme, odpusť nám, když selháváme, straníme se a nevážíme si tvé lásky.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 11, 1-2a.29-32
Chci říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

Věříme, Otče, že tvé slitování je tak veliké, že objímá lidstvo jako celek.

Tvé milosrdenství nás učí vděčnosti k tobě a respektu k druhým lidem.

Prosíme za svět, ať lidé si dokáží mnohem víc vzájemně vycházet vstříc a upozadí své sobectví.

Amen


Evangelium: Matouš 15, 21-28
Ježíš odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!" On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům." Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů." Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Kriste, také i nám někdy připadá, že zbytečně mlčíš, ale je i faktem, že nás chceš povzbudit.

Chceš, abychom se k tobě obraceli, uvědomili si a prožili, že potřebujeme živou a velkou víru.

Prosíme, ať v církvi dnes umíme s trpělivostí překlenout ticho i bolest světa a naše víra, ať stále roste.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Evu Červenou, Marii E. Mahrovou, Marii Tylšovou a rodinu Pellyových

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme o požehnání prázdninového času, o tvou ochranu na cestách, modlíme se za dětské tábory a letní setkání, zvláště za tábor pardubického vikariátu ve Vranově.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel