Modlitby 34. týden, 22. – 28. srpna 2022

23.08.2022

texty pro neděli 28. srpna 2022 - 12. neděle po svatém Duchu - (22. v mezidobí)

První čtení: Sírachovec 10, 12-18

Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti. Hospodin proto takové postihl varovnými ranami, až je úplně vyhladil. Hospodin převrátil trůny vládců a namísto nich posadil tiché. Hospodin vyvrátil z kořenů pronárody a namísto nich posadil pokorné. Hospodin vyhladil krajiny pronárodů a zničil je až do základů země. Je pak z jejich krajin vytrhl a zničil, a tak vymazal jejich památku na zemi. Pýcha nebyla určena lidem ani zuřivý hněv těm, kdo se zrodili z ženy.

Hospodine, náš vztah k tobě nás odvádí od jakékoli pýchy, ale vztah k lidem a světu směřuje k neklidu.

Nejistota nás táhne k hněvu i pýše, býváme zaplaveni prázdnotou.

Prosíme, naplňuj nás i dnes svým Duchem, ať se vracíme k tobě a s radostí víry díváme se vpřed.

Amen


Druhé čtení: Židům 13, 1-8. (+13, 15-16)

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: >Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. < Proto smíme říkat s důvěrou: >Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? < Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Hospodine, služba tobě nás zavazuje ke skutečné bratské lásce.

Církev je jako rodina a my máme být otevřeni i dalším příchozím.

Prosíme, uschopňuj církev k tomu, abychom uměli jasně rozlišit před čím se chránit, a co pustit dál.

Amen


Evangelium: Lukáš 14, 1.7-14

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: "Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: >Uvolni mu své místo! < a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: >Příteli, pojď dopředu!< Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých."

Pane, pobízíš nás, abychom upustili od soupeření mezi sebou a neživili se závistí.

Posiluješ nás, abychom nebyli tolik závislí na lidské odplatě a hodnocení.

Děkujeme za oporu v tobě a prosíme, ať jsme součástí růstu víry ve všech našich společenstvích.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

 Váš Pavel