Modlitby 34. týden, 23. – 29. srpna 2021

20.08.2021

texty pro neděli 29. srpna 2021 - 14. neděle po svatém Duchu, 22. v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.9 (+4,6-8)

Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

Hospodine, doznáváme, že tu a tam zapomínáme na nařízení a práva, která nás stále učíš.

Z našeho srdce mizí radost víry, tíhneme k slabostem a samovolně se odkláníme od tebe.

Odpusť nám, prosíme a dej, ať máme trpělivost s našimi dětmi a umíme je seznamovat s tebou.

Amen


Druhé čtení: Jakubův 1, 17-21 (+22-27)

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

Náš duchovní život, Pane, je stále vystavěn vnějším i vnitřním obtížím.

V protivenstvích dozráváme, rodíme se z pravdy, která není z nás, ale je nám od tebe svěřena.

Prosíme, kéž dokážeme sladit slova i skutky podle tvé vůle.

Amen


Evangelium: Marek 7, 1-2.5-8.14-15.21-23

K Ježíšovi se shromáždili farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?" Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: >Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. < Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice." Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

Kriste, i my jsme milovníci svých tradic, býváme nadřazení nad ostatní a ospravedlňujeme se.

I z našeho nitra přitom vychází zlé myšlenky, co pak i mají blízko k činům.

Prosíme, ať církev světu nenabízí jen lidskou tradici a vychází z ní Duch, jenž vše posvěcuje.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Radku Pavlišovou, Vlaďku Galetovou, Vaška Wienera, Janu Kupcovou a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za umenšení zla v Afghánistánu a Haiti. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a našich prázdninových cest a za vedení Kristovým Duchem při zasedání diecézní rady a diecézního shromáždění v Hradci Králové.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel