Modlitby 35. týden, 30. srpna – 5. září 2021

31.08.2021

texty pro neděli 5. září 2021 - 15. neděle po svatém Duchu, 23. v mezidobí

První čtení: Izajáš 35, 4-7a

Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

Nebeský Otče, chceš po nás, abychom povzbuzovali slabé a bojácné.

Chceš, abychom vnímali nejen mnohdy smutnou realitu dnů, ale také se živili nadějí.

Prosíme, dávej nám patřičnou rozhodnost a Ducha, ať dokážeme být povzbuzením a nadějí pro druhé.

Amen


Druhé čtení (varianta II): Jakubův 2, 14-18

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.

Vedeš nás, Pane, aby naše víra byla živá a projevila se tak i ve skutcích.

Chlad a odtažitost nemůže být cílem víry, měli bychom mnohé v hřejivosti dobra posouvat.

Prosíme, uschopňuj všechny, kteří se k tobě hlásí, aby měli odvahu k pohybu života víry.

Amen


Evangelium: Marek 7, 24-37

Ježíš vstal a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům." Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." Pravil jí: "Žes to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery." Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená> otevři se! < I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."

Kriste, přicházíš ke všem lidem a vracíš všem plnost života.

Děkujeme znovu a znovu za tvůj příchod také i mezi nás.

Radujeme se a prosíme za všechny, kdo pochybují, kéž se i oni otevřou a slyší tvé slovo.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Radku Pavlišovou, Vlaďku Galetovou, Janu Kupcovou a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za umenšení zla v Afghánistánu a Haiti. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro čas nového školního roku, prosíme za žáky, studenty, učitele i rodiče, ať se těší z dalšího poznání.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel