Modlitby 36. týden, 5. – 11. září 2022

05.09.2022

texty pro neděli 11. září 2022 - 14. neděle po svatém Duchu - (24. v mezidobí)

První čtení: Exodus 32, 1.7-11a (+32, 11b-14)

Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhal na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: >To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. <" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ." Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost:

Také i my, Hospodine, býváme netrpěliví a zklamaní nad situací našeho života i společnosti.

Chtěli bychom tak, aby nejen svět, ale vlastně také i ty jsi byl jiný, zářivější.

Prosíme o tvou stálou schovívavost a tvého Ducha v nás, co odsune naši tvrdošíjnost.

Amen


Druhé čtení: 1. Timoteovi 1, 12-16a (+1,16b-17)

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen

Děkujeme, Pane, že jsi nás povolal k tomu, abychom byli pro tento čas tvými svědky.

Děkujeme, že nám dodáváš sílu, a přes naši nehodnost vyzbrojuješ pro dobrý boj života.

Děkujeme, že můžeme doufat ve tvé požehnání a prosíme, ať se dnes v naší službě požehnání od tebe znovu projeví. 

Amen


Evangelium: Lukáš 15, 1-7 (+15,8-10)

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!" Pověděl jim toto podobenství: "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: >Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.

Kriste, nečiníš rozdílu mezi lidmi a všechny zveš ke stolu milosti a lásky.

Není ti lhostejný ten, kdo se ocitl v nesnázích, bereš s radostí na ramena i ty, co se ti ztratili.

Prosíme, přidrž nás, ať se v církvi umíme společně radovat a těšit z tvé hostiny.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, rodinu Hanzelových a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro nový školní rok, prosíme za žáky, studenty a všechny učitele.

Prosíme o požehnání pro synodu duchovních CČSH v Hradci Králové a všechny zářijové aktivity v náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel