Modlitby 36. týden, 6. – 12. září 2021

06.09.2021

texty pro neděli 12. září 2021 - 16. neděle po svatém Duchu, 24. v mezidobí

První čtení: Izajáš 50, 4-9a 

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

Hospodine, vedeš nás, abychom byli poslušni ne tolik svým představám, zato však přímo tobě.

Chceš, abychom tvému království sloužili, druhé lidi podpírali - ve všech chvílích ty jsi naší silou.

Ve víře vnímáme, že bolest služebníka je tvou bolestí, prosíme tedy, sjednej spravedlnost svou.

Amen


Druhé čtení: Jakubův 3, 1-6 (+3, 7-12 )

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.

Učíš nás, Pane, abychom si uvědomili, že náš malý jazyk, se rád chlubí velkými věcmi.

Rádi sice druhé poučujeme, ale podléháme chybám, přinášíme svět nepokoje, ohně i jedu.

Prosíme, spravuj nás svým Duchem, prosíme za sebe a zvláště dnes i za všechny učitele.

Amen


Evangelium: Marek 8, 27-34 (+8,35-38 )

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane! Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!" Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."

Kriste, lidské smyšlení nás vede, aby se nám nechtělo zapřít sama sebe, vzít kříž a následovat.

Věříme, že jsi Mesiáš, ale toužíme po poklidném životě a spáse v lehkosti.

Děkujeme, že nás stále svoláváš k sobě, prosíme za církev, dávej ji i dnes odvahu ke službě.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Radku Pavlišovou, Vlaďku Galetovou, Janu Kupcovou, Vaška Wienera, Evu Mašatovou a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za umenšení zla v Afghánistánu a Haiti. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro čas nového školního roku, prosíme za žáky, studenty, učitele i rodiče, ať se těší z dalšího poznání.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel