Modlitby 37. týden, 12. – 18. září 2022

12.09.2022

texty pro neděli 18. září 2022 - 15. neděle po svatém Duchu - (25. v mezidobí)

První čtení: Ámos 8, 4-7

Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.

Lhostejnost vůči osudu druhých lidí, Pane, je tím, co nemá být v našem pohledu na život a svět.

Dobře i víme, že se máme vyvarovat chamtivosti a podvodům vůči těm, s nimiž se setkáváme.

Prosíme tedy znovu o posilu tvého Ducha, abychom tolik nepodléhali své pýše a hamižnosti.

Amen


Druhé čtení: 1. Timoteovi 2, 1-7

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

Otče, přeješ si, abychom mysleli na každého člověka, modlili se za něj.

Nikoho nevylučuješ, chceš, abychom žili v pokoji, zbožnosti, poznávali pravdu a spásu.

Prosíme za všechny, co spravují věci veřejné a mají moc mnohé ovlivnit, prosíme, ať ustane současný neklid a svár u nás i ve světě.

Amen


Evangelium: Lukáš 16, 9-13 (+ 16, 1-8)

Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."

Voláš nás, Pane, do svobody, v níž otroctví majetku i naše honba za bohatstvím ztrácí smysl.

Pravé bohatství je v tobě a na nás je, abychom věrně spravovali, co nám bylo dočasně svěřeno.

Prosíme za církev, ať především hledá tvé království a rozmnožuje tvé duchovní dary.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, rodinu Hanzelových a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro blížící se komunální volby, aby odpovědnost a pokoj vládl mezi námi.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel