Modlitby 37. týden, 13. – 19. září 2021

10.09.2021

texty pro neděli 19. září 2021 - 17. neděle po svatém Duchu, 25. v mezidobí

První čtení: Jeremjáš 11, 18-20

Hospodin mi dal vědět o jejich skutcích; znám je. Kdysi jsi mi je ukázal. Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, co proti mně zamýšlejí. "Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať už není připomínáno jeho jméno." Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.

Hospodine, díky církvi se k tobě hlásí různí lidé, ale jejich věrnost zkoumáš jen ty sám.

Jen ty jsi věrný, pouze a jen tvůj soud je spravedlivý, věříme v něj.

Prosíme, podpírej nás, ať přes všechna lidská protivenství čerpáme sílu především ze své víry.

Amen


Druhé čtení: Jakubův 3, 16 - 4, 3.7-8a

Kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce!

Naše sobectví, Pane, nás učí lásce ke světu a vede k odporu vůči tobě.

Lidská moudrost se ráda posouvá do vášní, ty ale podkopávají vědomí tvé blízkosti.

Prosíme, spravuj svou církev, ať se dokáže podřídit tobě a znovu a znovu se očišťovat.

Amen


Evangelium: Marek 9, 30-37

Procházeli Galileou, Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: "Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane." Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: "O čem jste cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech." Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

Stále nás máš co učit, Kriste, jsme stále jen na cestě a tak se nemusíme bát, zeptat se na mnohé.

V každém společenství jistě musí platit pravidla hierarchie, ty nás však učíš především lásce.

Prosíme, kéž dokážeme v církvi chápat, co je skutečná láska a prožívat ji.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Radku Pavlišovou, Vlaďku Galetovou, Janu Kupcovou, Vaška Wienera a...

V naději víry myslíme na zesnulou sestru Evu Mašatovou a prosíme o posilu pro její nejbližší.

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro setkání libereckého vikariátu, výstavu V-N-L v Novém Boru a Setkání mládeže v Hradci Králové.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel