Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2023

15.09.2023

texty pro neděli 24. září 2023 – 17. neděle po sv. Duchu (25. v mezidobí)

První čtení z Písma: Jonáš 4,6-11 ( +3, 10-4,5)
Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil." Bůh se však Jonáše otázal: "Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?" Odpověděl: "Je to dobře. Planu hněvem až k smrti." Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?"

Vedeš nás, Pane, k poznání, že náš spravedlivý hněv není vždy na místě.

Skutečná láska, prosba za odpuštění a milost, vede k rozlišení dobra a zla mnohem víc.

Prosíme, dávej sílu našemu srdci, ať rozeznáváme pravici od levice a umíme víc stavět než bořit.

Amen


Druhé čtení z Písma: Filipským 1, 27-30 (+ 1, 21-26)
Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět; vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.

Pane, náš život má být naší odpovědí na tvou milost a lásku.

Smíme být sjednoceni s tebou i s lidmi a odkládat strach z protivenství i všech protivníků.

Prosíme, dávej nám stále vědomí radosti a jasného daru záchrany od Tebe.

Amen


Evangelium: Matouš 20, 1-10 (+20, 11-16)
Ježíš řekl svým učedníkům: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: "Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé." Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: "Co tu stojíte celý den nečinně?" Odpověděli mu: "Nikdo nás nenajal." On jim řekne: "Jděte i vy na mou vinici." Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: "Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!" Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.

Děkujeme, Kriste, že nám přibližuješ podstatu dobroty našeho Otce.

Bez tebe o ní jinak stále mnohdy pochybujeme, anebo bychom ji chtěli alespoň upravit podle nás.

Prosíme, zbavuj nás břemene přepočítávání našich zásluh i všech pocitů lidské malosti a nepřejícnosti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii E. Mahrovou, Marii Vomočilovou, Benjamina, Alenu a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Zvláště rosíme o požehnání pro celocírkevní setkání mládeže v Ostravě. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel