Modlitby 38. týden, 19. – 25. září 2022

16.09.2022

texty pro neděli 25. září 2022 - 16. neděle po svatém Duchu - (26. v mezidobí)

První čtení: Ámos 6, 1a.4-7

Běda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů.

Hospodine, všechny naše pozemské jistoty a radovánky mohou vycházet z falešných nadějí.

Naše hledání spokojenosti může být jen sobeckým náboženstvím a prázdnotou.

Prosíme, obnovuj nás svým Duchem, ať příliš nepodléháme svým sebeklamům.

Amen


Druhé čtení: 1. Timoteovi 6, 11b-16 (+ 6,17-19)

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

Náš život, Pane, je plný zápasů a ty nás voláš k boji, který je dobrý a směřuje k věčnému životu.

Vedeš nás k bohatství v dobrých skutcích a vědomí, že v Kristu docházíme k vítězství.

Děkujeme za tvé vedení a prosíme za všechen lid, ať u tebe stále nabírá sílu pro dobro.

Amen


Evangelium: Lukáš 16, 19-31

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: "Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni." Abraham řekl: "Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám." Řekl: "Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk." Ale Abraham mu odpověděl: "Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!" On řekl: "Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání." Řekl mu: "Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých."

Život s tebou a život bez tebe, bude jednou trvale oddělen velkou propastí.

Smrt je pro nás velkým varováním, ale často se spíše tváříme, jakoby vůbec nebyla.

Dej, ať i lidé dnes poslouchají víc Mojžíše, proroky a dají se přesvědčit vzkříšeným Kristem.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavla Šťastného, sestru Helenu, Pavlu a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro blížící se komunální volby, aby odpovědnost a pokoj vládl mezi námi.

Prosíme o vedení Duchem při všech našich setkáních a zvláště prosíme o vikariátní den a výročí 90. let Husova sboru v Litomyšli.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel