Modlitby 38. týden, 20. – 26. září 2021

17.09.2021

texty pro neděli 26. září 2021 - 18. neděle po svatém Duchu, 26. v mezidobí

První čtení: Numeri 11, 16.26-29

Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou." Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu; byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Médad v táboře prorokují." Nato se ozval Jozue, syn Núnův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi, a zvolal: "Mojžíši, můj pane, zabraň jim v tom!" Ale Mojžíš mu řekl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!"

Hospodine, býváme unaveni odpovědností a starostmi.

Necháváme se spoutat čísly různých omezení a lidských představ.

Prosíme, ať tvůj Duch v našich společenstvích provětrá a posílí skutečnou lásku mezi námi.

Amen


Druhé čtení: Jakubův 5, 13-16 (+5,17-20)

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

V modlitbě si uvědomujeme tvou blízkost, Pane, z vroucí modlitby přichází dotek tvé moci.

Modlitba nás spojuje s lidmi i s těmi, kdo bloudí a potřebují záchranu.

Prosíme, veď stále církev k modlitbě i činům víry, ať se i my nyní v dobrém dotýkáme světa.

Amen


Evangelium: Marek 9, 38-44.49-50

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji."

Vedeš nás, Kriste, abychom byli k druhým velkorysí, na sebe nároční, nebyli pohodlní.

Oheň a sůl z tvého Ducha nás bolí, ale očišťuje vše, co v nás jinak zahnívá.

Prosíme, dávej nám dnes odvahu k velkorysému nadhledu vůči druhým a ohni i soli v nás.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Václavu Řezáčovou, Karlu Jínovou, Radku Pavlišovou, Vlaďku Galetovou, Janu Kupcovou, Vaška Wienera a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro setkání věkem nejzkušenějších duchovních v Hradci Králové, Noc literatury, Ambrožfest a další aktivity v náboženských obcích.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel