Modlitby 4. týden, 22. – 28. ledna 2024

19.01.2024

texty pro neděli 28. ledna 2024 – 4. neděle po Zjevení

První čtení: Deuteronomium 18, 15-20
Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: "Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel." Hospodin mi řekl: "Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře."

Zaslíbení, že povoláš své dobré proroky, Hospodine, provází stále tvůj lid.

Podle své vůle je vybíráš, aby v daný čas zvěstovali tvou vůli.

Prosíme, ať mezi námi roste poznání tvého slova a dokážeme rozlišit, kdo zvěstuje jen sebe a kdo tebe.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 8, 1b-6 (+8, 7-13)
Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů – my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

Nebeský Otče, před tebou chápeme, že naše poznání, zkušenosti a síla je vždy jen částečná.

Jistotu nemůžeme čerpat ze sebe a ze své domýšlivosti, ale jen z tvé lásky.

S pokorou se proto před tebou skláníme a prosíme, ať dokážeme všechny naše vztahy budovat z lásky.

Amen


Evangelium: Marek 1, 21-28
Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel Ježíš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží." Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho." A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.

Přicházíš mezi nás, Kriste, abys nám ve svém Duchu dal život před naším Otcem.

Přicházíš, abys vše nečisté vyhnal ze své církve a my mohli v radosti žasnout a chválit tvou moc.

Náš svět je plný nečistých duchů, prosíme, ať nás nepohlcují a mnohem víc posloucháme tebe.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Bohuslava Matysku, Sandru, Ladislava Vaňka, Josefa Baláže, Aleše Jalušku, Kláru a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Pákistán, Irán, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Připomínáme si oběti holocaustu a prosíme, ať svět dokáže předcházet zločinům proti lidskosti.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v novém roce.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel