Modlitby 4. týden, 23. – 29. ledna 2023

20.01.2023

texty pro neděli 29. ledna 2023 - 4. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8

Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Promlouváš i k nám zvěstí, Hospodine, díky které máme vědět, co po nás žádáš.

Tvé právo, naše milosrdenství a pokora smí nás provázet na každém kroku života.

Prosíme, přidrž nás, ať veškeré naše rozhodování a jednání vychází z víry, naděje, lásky a projeví se i při našich prezidentských volbách.

Amen


Druhé čtení z Písma (var. II): 1. Korintským 1, 26-31

Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu."

Rádi bychom se i těšili, Pane, z lidské moudrosti, bohatství, či moci, ale na žádné chlubení to není.

Nikdy nejsme tak moudří, bohatí a mocní, aby se neodhalila naše křehkost.

Díky, že se smíme opřít o poznání, co jsi pro nás učinil, a prosíme, ať umíme tvou zvěst šířit dál.

Amen


Evangelium: Matouš 5, 1-12

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi."

Nebeský Otče, toužíme po štěstí a spokojenosti a ty ve své lásce překvapivě toužíš po nás.

Nabízíš nám své království, odměnu, která jde i mimo tento svět.

Prosíme, ať se v církvi dokážeme stále radovat a obohacovat i ty, kteří prozatím stojí za branami.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za bratra Stanislava Kubína, Matěje Břeně, Mirku, Olgu

a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za vedení Duchem a nacházení svornosti a porozumění při prezidentské volbě v naší zemi.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel