Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2023

29.09.2023

texty pro neděli 8. října 2023 – 19. neděle po sv. Duchu (27. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-6 (+5, 7)
Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: "Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm."

Stále očekáváš, Hospodine, od svého lidu dobrou úrodu.

Stále máš s námi trpělivost, ale už tušíme, že s ní nemůžeme donekonečna plýtvat.

Prosíme, veď nás a spravuj, ať se učíme z chyb a ať je stále jen lacině nezakrýváme.

Amen


Druhé čtení z Písma: Filipským 3, 4b-14
Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Každodenní námaha, Kriste, a dokonce ani bolest a utrpení nás od tebe neodděluje.

Veškerá přítomnost a dění života neruší naši budoucnost s tebou.

Děkujeme za dar víry v nebeskou cenu a prosíme za ty, kteří si zoufají, ať v dobrém vidí svůj cíl.

Amen


Evangelium: Matouš 21, 33-46
Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: »Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích«? Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí." Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.

Nebeský Otče, chceme stavět svůj život na Kristu, on je tím pevným základem od tebe.

Chápeme, že ovoce tvého Ducha je posilou do všech změn života a světa.

Prosíme za církev, ať stále hledá a usiluje přinášet dobrou úrodu ve stále se měnícím světě.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii E. Mahrovou, Marii Vomočilovou, Benjamina, Alenu a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel