Modlitby 40. týden, 3. – 9. října 2022

01.10.2022

texty pro neděli 9. října 2022 - 18. neděle po svatém Duchu - (28. v mezidobí)


První čtení: 2. Královská 5, 11-15c (+5, 1-10)

Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: "Hle, říkal jsem si: >Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství. < Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?" Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: "Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: >Omyj se, a budeš čist. <" On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: "Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli."

Doznáváme, Hospodine, že také pomíjíme mnoho důležitých slov od Tebe a míváme svou hlavu.

Děkujeme, že nám domlouváš a posíláš do cesty různé lidi, kteří nás inspirují k pokoře a odvaze.

Prosíme, také dnes omlazuj naši duši, ať jsme obmyti tvou milostí a jsme opět čistí.

Amen


Druhé čtení: 2. Timoteovi 2, 8-15

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů. Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

Kriste Ježíši, náš život víry je stálou odpovědí na tvou věrnost.

Přes naši mnohou nevěrnost zůstáváš věrný Otci a tak i nám.

Prosíme, spravuj církev, ať nepadá do rozbrojů, hádek a s trpělivostí zvěstuje tvé evangelium.

Amen


Evangelium: Lukáš 17, 11-19

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."

I nás, Pane, povolal jsi k tomu, abychom vstali a šli cestou těch, co přijali záchranu od tebe.

Zůstává však otázkou, zda jsme ti vděční a také to, jak se umíme těšit z tvého daru.

Prosíme, zastav nás vždy, když si běžíme ve svém nastavení a zapomeneme tak na vděk a radost.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavla Šťastného, sestru Helenu, Pavlu, Pavla Pechance st., Vokounovy a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro období rozprav po komunálních volbách, aby odpovědnost a pokoj vládl mezi námi.

Prosíme o vedení Duchem při všech našich setkáních.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel