Modlitby 40. týden, 4. – 10. října 2021

01.10.2021

texty pro neděli 10. října 2021 - 20. neděle po svatém Duchu, 28. v mezidobí

První čtení: Ámos 5, 12-15 (+5,6-7.10-11)

Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.

Doznáváme, Hospodine, že především milujeme sami sebe a ohlížíme se za svým prospěchem.

Neoddáváme se tobě, pravdě a lásce tak, jak bychom měli - my i celá naše společnost.

Prosíme za letošní parlamentní volby u nás, abychom dokázali společně více usilovat o skutečné dobro mezi námi.

Amen


Druhé čtení: Židům 4, 12-16

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Pane, jednou se zcela jistě budeme zodpovídat ze všech slov i skutků, nic před tebou skrýt nelze.

Smíme však přistoupit k trůnu tvé milosti a přijmout od tebe pomoc a záchranu.

Prosíme, povzbuzuj nás stále k víře a posilni zvláště ty, co nyní bloudí a cítí se být ztracení.

Amen


Evangelium: Marek 10,23-31 (+10, 17-22)

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království." Ještě více se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko." Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první."

Kriste, život věčný nenajdeme v majetku a vlastně ani ve vztazích věčnost trvale není.

Podíl na věčném životě nezískáme svou silou, ale v následování a víře v tebe.

Prosíme za církev po celém světě, ať se nedrží jen majetku a lidských vztahů, ale především tvé milosti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Václavu Řezáčovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou,, Janu Kupcovou, Reného Sysla a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání duchovních pardubického, královéhradeckého a náchodského vikariátu - diecézní katedry, diecézní rady a DKV.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel