Modlitby 41. týden, 10. – 16. října 2022

07.10.2022

texty pro neděli 16. října 2022 - 19. neděle po svatém Duchu - (29. v mezidobí)

První čtení: Genesis 32, 23-31

Jákob té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Otázal se: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Jákob." Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." A Jákob ho žádal: "Pověz mi přece své jméno!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na mé jméno?" A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život."

Hospodine, také náš život je spojen se zápasem za nás samé a za ty, které doprovázíme.

Cítíme se být někdy zcela sami, zranění kulháme po cestě života. Ale nikdo nežije jen sám pro sebe.

Prosíme o tvé požehnání do všech situací, ať se držíme síly z tebe a žijeme láskou pro druhé.

Amen


Druhé čtení: 2. Timoteovi 4,1-5 (+3, 14-17)

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovoBoží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.

Kriste, tvůj zápas na kříži byl jednou provždy vítězný, ale náš zápas života ještě neskončil.

Doznáváme, že míváme pokušení utéci z obtížných skutečností a chytit se toho, co je snadné.

Prosíme, přidrž nás, ať máme sílu snášet útrapy a žijeme evangeliem naplno.

Amen


Evangelium: Lukáš 18, 1-8

Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: >Zastaň se mne proti mému odpůrci. < Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: > I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. <" A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"

Povzbuzuješ nás, Pane, abychom byli vytrvalí v modlitbách a věděli, že tvůj soud přijde.

Nevíme, kdy se tak stane, ale mnohem palčivější otázkou zůstává, zda jsme na konec už připraveni.

Prosíme za církev, ať je pro současnost mnohem víc bdělá, vytrvalá a tobě opravdově věrná.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavla Šťastného, sestru Helenu, Pavlu, Pavla Pechance st., Vokounovy, Moniku a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech akcích v našich náboženských obcích a zvláště prosíme o požehnání pro setkání královéhradeckého vikariátu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel