Modlitby 41. týden, 11. – 17. října 2021

11.10.2021

texty pro neděli 17. října 2021 - 21. neděle po svatém Duchu, 29. v mezidobí


První čtení: Izajáš 53, 4-9 (+10-12)

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Hospodine, naše vnitřní vzpoura, odklon od tebe není jen omyl, nedbalost, ale i směr, touha našich životů.

Svět proto stále potřebuje očištění, uzdravení ze všeho lidského bloudění.

Děkujeme za Krista, který svou obětí nás volá k tvé milosti, a prosíme, ať jeho hlas zní i dnes.

Amen


Druhé čtení: Židům 5, 1-7 (+8-10)

Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: >Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. < A na jiném místě říká: >Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. < Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.

Kriste, tvá plná poslušnost víry a skutečný soucit s lidmi tě přivedli až na Golgotu.

Tvé spojení s Otcem a bloudícími lidmi potupnou smrtí nebylo zničeno.

Děkujeme, že se smíme zcela spolehnout na tvou službu a prosíme, kéž úlevu v tobě najdou i druzí.

Amen


Evangelium: Marek 10, 35-45

K Ježíšovi přistoupili Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: "Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme." Řekl jim: "Co chcete, abych vám učinil?" Odpověděli mu: "Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě." Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?" Odpověděli: "Můžeme." Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena." Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Otče, tvůj Syn vydal zcela svůj život službě, která je o čisté lásce a žádném útlaku.

Přiznáváme, že se rádi tlačíme do popředí, nebo se šetříme vzadu, hledáme pro sebe dobrá místa.

Prosíme, veď nás, ať nejsme smýkáni přelétavou touhou, kéž jsme v církvi neseni tvým Duchem.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem pro povolební vyjednávání parlamentních stran...

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel