Modlitby 42. týden, 16. – 22. října 2023

13.10.2023

texty pro neděli 22. října 2023 – 21. neděle po sv. Duchu (29. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6
Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není."

Hospodine, tvá je celá Zem i daleký vesmír, v dějinách světa se odráží tvá vůle.

Promlouváš k nám různým způsobem a také i pomocí lidí, od kterých to vůbec ani nečekáme.

Prosíme, veď nás, ať v otevřenosti a respektu přijímáme každého člověka, se kterým se potkáme.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 1, 3-6 (+1,7-10)
Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

Děkujeme, Pane za evangelium, které i k nám v moci Ducha svatého stále proniká.

I přes čas bolesti, útrap a tísně nám smí být tvé evangelium silou, co volá k naději.

Prosíme, za všechny, kdo nic netuší o svém možném vyvolení a trpí, ať uslyší tvé slovo.

Amen


Evangelium: Matouš 21, 14-22
Když velekněží a zákoníci viděli Ježíšovy udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: »Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu «?" Opustil je a vyšel ven z města do Betánie; tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: »Zdvihni se a vrhni se do moře« – stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Kriste, chceš i po nás, abychom nesli dobré ovoce a nabízeli druhým utišení hladu po Bohu.

Vedeš nás k víře, která nepochybuje a přináší požehnání všem, kteří jsou kolem nás.

Prosíme, ať se v církvi stále učíme jeden od druhého a přinášíme svědectví opravdového života.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii Vomočilovou, Petra Tvrdka, Filipa a rodinu Vaníčkových z Jičína

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta i Izrael, který je teď ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel