Modlitby 42. týden, 17. – 23. října 2022

17.10.2022

texty pro neděli 23. října 2022 - 20. neděle po svatém Duchu - (30. v mezidobí)

První čtení: Jeremjáš 14, 19-22 (+14, 7-9)

Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s to spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Což jsi opravdu zavrhl Judu? Tvá duše si zprotivila Sijón? Proč nás biješ, což pro nás není uzdravení? S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení. Hospodine, uznáváme svou svévoli, i nepravost svých otců, hřešili jsme proti tobě. Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Což jsou mezi přeludy pronárodů ti, kdo by mohli dát déšť? Což nebesa vydávají deště? Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe, neboť ty konáš všechny tyto věci!

Tíseň života, Hospodine, dopadá někdy na Boží lid, držet se naděje není vždy snadné.

Naděje ve tvou záchranu, Pane, je však to jediné světlo, co člověku nakonec zbývá.

Prosíme, ať naděje září i přes současné chvíle zlovolné války a temnot různých krizí.

Amen


Druhé čtení: 2. Timoteovi 4, 6-8.16-18

Já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen.

Dáváš nám, Pane, sílu, abychom byli shovívaví i vůči těm, co se provinili proti nám

Do všech našich životních potíží pronikáš, abychom vnímali tvé požehnání, cítili vděčnost.

Děkujeme za život a prosíme za ty, kteří si zoufají v beznaději, zasáhni je svým Duchem.

Amen


Evangelium: Lukáš 18, 9-14

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: >Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. < Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: >Bože, slituj se nade mnou hříšným. < Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Uznáváme, Pane, že sebedůvěru a pevný postoj, od nás vyžaduje svět, ale už ne rozhovor s tebou.

Naše pokora před tebou je víc než nutná, ospravedlnění není z nás, ale z tvé milosti.

Prosíme, veď nás, ať se prázdně nepovyšujeme nad nikoho a s pokorou se díváme vpřed.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavla Šťastného, sestru Helenu, Pavlu, Pavla Pechance st., Vokounovy, Moniku a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech akcích v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel