Modlitby 42. týden, 18. – 24. října 2021

18.10.2021

texty pro neděli 24. října 2021 - 22. neděle po svatém Duchu, 30. v mezidobí

První čtení: Jeremjáš 31, 7-9

Toto praví Hospodin: "Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: >Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. < Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený."

Hospodine, věříme, že tvá láska a věrnost skrze Krista napravuje všechny vztahy.

Obnovu spravedlnosti a novou budoucnost nese propojenost této víry, děkujeme.

Prosíme za ty, kteří se cítí být vyloučeni z lásky od tebe i od lidí. Dej, ať se v nich zrodí nová naděje.

Amen


Druhé čtení: Židům 7, 23-28

Levitských kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, podléhající slabosti, ale slovo přísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna navěky dokonalého.

Kriste, jsi svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa.

Jsi Velekněz a zároveň Pastýř, co lidmi soucítí a je s nimi propojen.

Ve víře poznáváme, že tě stále potřebujeme a prosíme, kéž nás učíš soucitu a sjednocení.

Amen


Evangelium: Marek 10, 46-52

Když Ježíš vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

Pane, i my býváme slepými žebráky, nevidíme na cestu budoucna, sedíme ve tmě a prosíme.

Už víme však, že nás slyšíš a tvá milost přináší světlo, naději.

Prosíme, posiluj nás, ať naše následování tebe je skutečné.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Honzíka Kubíčka, Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem pro povolební vyjednávání parlamentních stran...

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel