Modlitby 43. týden, 25. – 31. října 2021

26.10.2021

texty pro neděli 31. října 2021 - 23. neděle po svatém Duchu, 31. v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 6, 4-9

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Hospodine, ve svém nároku na člověka jsi vždy náročný.

Vyžaduješ poslušnost, věrnost a nás často láká zakázané ovoce svévole a pýchy.

Prosíme, dej, ať naše srdce, duše a síla víc čerpá z tvého slova do všech chvil života.

Amen


Druhé čtení: Židům 9, 11-15

Když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Kriste, jednou provždy jsi přinesl skutečné dobro všem, kdo v něj věří.

Jednou provždy jsi zaručil, že naše slabosti a pozemské stíny jsou v tobě překročeny.

Znovu a znovu děkujeme a prosíme za ty, kdo nevěří, kéž se i oni dokážou otevřít tvému hlasu.

Amen


Evangelium: Marek 12, 28b-34

K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků a zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: >Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!< Druhé pak je toto: >Miluj bližního svého jako sám sebe!< Většího přikázání nad tato dvě není." I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovati jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary." Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království."

Láska k tobě, Hospodine, a láska k lidem je o náročném nastavení a stálé službě.

Býváme daleko od tvého království, i když slovy se k němu stále hlásíme.

Prosíme, občerstvuj Duchem svou církev, ať naše slova vyznání nejsou příliš prázdná.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Honzíka Kubíčka, Zbyňka, Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem pro povolební vyjednávání parlamentních stran...

Prosíme o požehnání pro všechna církevní setkání, a zvláště za bohoslužby k výročí 28. října v Hradci Králové.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel