Modlitby 44. týden, 1. – 7. listopadu 2021

02.11.2021

texty pro neděli 7. listopadu 2021 - 24. neděle po svatém Duchu, 32. v mezidobí

První čtení: 1. Královská 17, 10-16

Elijáš vstal a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: "Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil." Když ji šla nabrat, zavolal na ni: "Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba." Řekla: "Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme." Elijáš jí řekl: "Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: >Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. <"Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.

Bojíme se často, Hospodine, počítáme, že mnohé naše plány nevyjdou.

Máme vždy jen hrst sil, trochu času a zdá se, že máme to vše jen pro sebe, ne na rozdávání.

Děkujeme, že se smíme opírat nejen o svět, ale ve víře nacházet vyvážení všech našich lidských obav.

Amen

Druhé čtení: Židům 9, 24-28

Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně; jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Vedeš nás, Kriste, k vytrvalé důvěře, že i přes všechny proměny života je naše spása v tobě.

Tvá oběť nás očišťuje, víra nás posvěcuje, nese ujištění o milosti a lásce.

Prosíme za ty, kteří své svědomí pouze umlčují, kéž prohlédnou svou prázdnotu.

Amen

Evangelium: Marek 12, 38-44

Když Ježíš učil, řekl: "Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud." Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa."

Pane, schováváme se za množství úkonů a slov, hrajeme své hry s lidmi a dokonce i s tebou.

Vedeš nás k poctivosti a lásce, co se dává a žije ve shodě s evangeliem.

Děkujeme za vedení a prosíme, ať se církev umí podělit, prokázat opravdovost potřeb celého života.

Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Martina Grubera, Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem pro povolební vyjednávání parlamentních stran...

Prosíme o požehnání pro všechny vzpomínkové bohoslužby na dušičky. Prosíme o vedení Duchem při setkání libereckého vikariátu.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli,

napište mi o nich. Váš Pavel