Modlitby 44. týden, 31. října – 6. listopadu 2022

28.10.2022

texty pro neděli 6. listopadu 2022 - 22. neděle po svatém Duchu - (32. v mezidobí)

První čtení: Jób 19, 23-27a

Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí.

Hospodine, víme, že jednou vše pomine i naše tělo rozpadne se v prach, ty máš ale poslední slovo.

Naše oči víry vidí v tobě vykupitele, co nás nestvořil jen pro temnotu smrti.

Děkujeme za světlo tvého Ducha a prosíme, ať nám prozařuje všechny chvíle tohoto dne.

Amen


Druhé čtení: 2. Tesalonickým 2, 13-17 (+2, 1-5)

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak nášPán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

Vyzýváš nás, Pane, abychom stáli pevně a nedali se vyvést nikým a ničím z rovnováhy.

Děkujeme, že k nám takto promlouváš, stále jen balancujeme, duchovní stíny nás chtějí umořit.

Prosíme za všechny lidi, ať vnímají nejen pokřivenost světa, ale také jasnou cestu k tobě.

Amen


Evangelium: Lukáš 20, 27-40

K Ježíšovi přišli někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: >Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka. < Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku." Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina >Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým<. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi." Někteří ze zákoníků na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl." A už se neodvážili položit mu jinou otázku.

Nebeský Otče, míváme mnohdy pocit, že si žijeme jen tak sami pro sebe a své vlastní pocity.

Víra nám však dává poznat, pochopit a přijmout, že žijeme z tebe a pro tebe.

Prosíme za církev současnosti, ať se věnuje opravdové službě tobě a umí tě v lásce oslavit.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavlu, Marcelu, Nikolu a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech akcích v našich náboženských obcích a zvláště prosíme o požehnání pro setkání v dušičkovém čase, kdy myslíme na ty, kteří již nejsou na tomto světě.

V naději a víře myslíme na sestru Marii Čihákovou, kterou sis, Pane, k sobě povolal ve věku 99 let. Vzpomínáme také na jejího manžela bratra faráře Josefa Čiháka z Českého Dubu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel