Modlitby 45. týden, 8. – 14. listopadu 2021

08.11.2021

texty pro neděli 14. listopadu 2021 - 25. neděle po svatém Duchu, 33. v mezidobí

První čtení: Daniel 12, 1-3

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Hospodine, náš svět je plný krizí, proměn a zvratů, důvěřujeme však tvé posile v Kristu.

Věříme, že ani smrt nás neoddělí od tebe, že ty sám máš nad námi své poslední slovo.

Prosíme, dávej nám patřičný vhled do života, abychom uměli ve světle pravdy pomáhat druhým.

Amen


Druhé čtení (varianta I): Židům 10, 11-14.19-25

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Tvou obětí, Kriste, nacházíme pevnou půdu k důvěře, že s tebou vcházíme k Bohu Otci.

V tobě se držíme naděje, také proto máme zájem o druhé, vzájemně se povzbuzujeme.

Prosíme, dej nám odvahu se i v dobrém napomínat, ať nejsme vůči sobě pohodlní a lhostejní.

Amen


Evangelium: Marek 13, 1-11

Když Ježíš vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!" Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: >Já jsem to< a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý."

Není nám dáno, Pane, abychom mohli vyčíst, spočítat, kdy přesně přijde konec světa.

S tebou však nemáme důvod k panice, s tebou se bát nemusíme.

Prosíme o tvého Ducha, ať před soudem lidí tohoto světa nestojíme nikdy zcela prázdní.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou, Martina a jeho rodinu, Jaroslava Hutku a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem pro povolební vyjednávání parlamentních stran...

Prosíme o vedení Duchem při setkání pardubického královéhradeckého a náchodského vikariátu i setkání diecézní rady.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel