Modlitby 46. týden, 14. – 20. listopadu 2022

11.11.2022

texty pro neděli 20. listopadu 2022 - Poslední neděle po svatém Duchu - Krista Krále

První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

"Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy," je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: "Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: >Hospodin - naše spravedlnost<."

Hospodine, náš svět je různě rozptýlen a rozháněn tak, aby se ne všem, ale jen některým lépe vedlo.

Rozdělená společnost je bolavou skutečností, co jen s obtížemi nachází rozlišení dobra a zla.

Prosíme, veď církev, ať vidí svět ve tvém světle a čeká v pokoře na svého jediného Pána a Krále.

Amen


Druhé čtení: Koloským 1, 11-16 (+1,17-20)

Z moci Kristovy božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Otec nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Kriste Ježíši, vedeš svou církev, aby stále rostla skrze poznání Boha.

Dobré dílo smí být posíleno radostí, jež je základem křesťanského života.

Prosíme, ať i přes všechny stíny světa je radost od tebe hybnou silou našich dnů.

Amen


Evangelium: Lukáš 23, 33-43

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe." Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů." Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

Pane Ježíši, modlil ses za ty, kteří tě křižovali, prosils za odpuštění pro ty, kteří nic nechápali.

Odmítl jsi záchranu pro sebe, odevzdal bolest a život pro záchranu světa.

Děkujeme, děkujeme Králi králů a také prosíme za ty, kteří nevidí tvou slávu, kéž prohlédnou.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavlu, Filipa Štojdla a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech akcích v našich náboženských obcích a za radost z demokracie při setkáních k 17. listopadu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel