Modlitby 47. týden, 16. - 22. listopadu 2020

16.11.2020

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16 (+20b-24)

Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

Hospodine, Tvé slovo hojí a ošetřuje všechny naše rány.

Život a svět dopřává vítězství silným, ale před tebou jsou si všechny Tvé ovce rovny.

Věříme ve tvou spravedlnost a prosíme, ať stále cítíme, že nás vedeš na dobrou pastu. 

Amen   


Druhé čtení z Písma: Efezským 1, 17-23

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.  

Pane Ježíši, povolal jsi nás do církve a ta má být vždy místem naděje a lásky.

Naše naděje roste z milosti, že Ti patříme, že nás spojuješ a jsi naší hlavou.

Prosíme přidrž nás, ať se církev nežene bezhlavě do prázdnoty v tento zvláštní koronavirový čas.

Amen


Evangelium: Matouš 25, 31-40 (+41-46)

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou." Tu mu ti spravedliví odpoví: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?" Král jim odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."

Otče, každý, kdo žije láskou, žije z Tebe, a aniž by si to nutně uvědomoval, plní Tvou vůli.

Svět zatím neodděluje "ovce od kozlů", pozemská spravedlnost je slepá, ale Ty nejsi.

Prosím vyzbrojuj nás trpělivostí a pokojem, dej, ať Tvá láska a naše činy rostou všemu zlému navzdory.

 Amen 


Přímluvy:

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře a zdravotníky a také za naše duchovní a kaplany, kteří se rozhodli stát se dobrovolníky v nemocnicích nebo domovech pro seniory a pomáhat, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu. Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět. Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Náhorním Karabachu a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém. Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel