Modlitby 47. týden, 22. – 28. listopadu 2021

22.11.2021

texty pro neděli 28. listopadu 2021 - I. adventní neděle

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: >Hospodin - naše spravedlnost<.

Stále, Hospodine, toužíme po bezpečí, pokoji a zcela novém věku.

Jedině plnost tvého řádu a spravedlnosti může změnit nás i svět.

Prosíme, vyzbrojuj nás trpělivostí, ať i přes pandemickou situaci a nepokoj jsme posilováni vírou v Krista.

Amen


Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3, 9-13

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří? Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře. Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám! Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

Stále poznáváme, Pane, že vzájemná láska mezi lidmi potřebuje ještě růst.

I našim srdcím je zapotřebí odvahy, aby se mohlo doplnit, co chybí naší víře.

Prosíme, ať láska v církvi a láska ke všem nás zase v adventu posouvá blíž k sobě i tobě.

Amen


Evangelium: Lukáš 21, 25-36

Ježíš řekl: "Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko." Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

Kriste, jako tví učedníci už víme, že se nemáme nechat překvapit, až nastane tvůj příchod.

Jako ti tvoji, máme být bdělí a prosit za sílu, abychom se neocitli v pasti tohoto světa.

Prosíme, prosíme za všechny, kdo se choulí v beznaději, kéž se dokáží napřímit tvou nadějí.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference, Jana a Zdeňka Tiché, Martina Marka a....

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro všechna naše církevní setkání v adventním čase a duchovní obnovu.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel