Modlitby 48. týden, 29. listopadu – 5. prosince 2021

29.11.2021

texty pro neděli 5. prosince 2021 - II. adventní neděle

První čtení: Báruk 5, 1-9

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem. Navěky budeš od Boha nazýván "Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti". Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině, ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ, jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl. Vyšly od tebe pěšky odvlečeny nepřáteli, ale Bůh je k tobě přivede, obklopené slávou jako královský trůn. Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží. A na Boží příkaz dají Izraeli stín lesy i každý vonný strom a Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.

Opět prožíváme, Hospodine, čas nejistot nouzového stavu a další trápení namísto adventních radostí.

Lidé jsou unavení a rozdělení, plášť spravedlnosti od tebe značně potřebujeme.

Prosíme, dej nám sílu, abychom odhlédli od všech možných smutků, ať pokoj vládne v našich srdcích.

Amen


Druhé čtení: Filipským 1, 3-11

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Vedeš nás v církvi, Pane, k hlubokým vztahům a zájmu o druhé.

Porozumění, střízlivé smýšlení a moudrost nás vede ze všech úzkostí.

Prosíme, ať církev nikde nestojí s prázdnýma rukama a obstojí v tvůj den v slávě a chvále Boží.

Amen


Evangelium: Lukáš 3, 1-6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů", jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: >Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží<.

Otče, tvou cestu do našich srdcí máme připravit, vyrovnat vše, co jsme svou slabostí pokřivili.

Čas Adventu nás znovu volá, abychom věděli o příchodu Vánoc a příchodu Krista v poslední den.

Prosíme, ať všichni lidé se zastaví, těší se z tvého spasení a vítají tvou náruč.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference a....

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro všechna naše církevní setkání v adventním čase...

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel