Modlitby 49. týden, 30. listopadu – 6. prosince 2020

04.12.2020

Texty pro neděli 6. prosince 2020 - II. neděle adventní

První čtení: Izajáš 40, 1-8 (+9-11)

"Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa." Hlas toho, jenž praví: "Volej!" I otázal se: "Co mám volat?" "Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."

Hospodine, povoláš do služby mnohé, kteří mají potěšení pravé přinášet.

Na zemi je všechno pomíjivé, Tvé slovo ale svědčí o lásce.

Prosíme za všechen Tvůj lid, ať radost přináší, i když se letos cesta Adventu jinak klikatí.

Amen


Druhé čtení: 2. Petrův 3, 3-8 (+9-15a)

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.

Nebeský Otče, míváme tendenci vnímat zlé děje jako Tvůj trest.

Povodně, morové rány, viry, přichází, Tvá shovívavost je však mnohem větší.

Děkujeme za posilu, přes vše zlé, smíme se opřít o Kristův příchod - prosíme za všechny, co trpí beznadějí, kéž je umíme povzbudit.

Amen


Evangelium: Marek 1, 1-8

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: >Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! <"To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým."

Děkujeme, Bože, že i dnes k nám posíláš ty, kteří ledacos umí pročistit, jsou nám dobrou inspirací.

Děkujeme ale především, že za námi přichází ten, jemuž nejsme hodni ani rozvázat řemínek obuvi.

Děkujeme za Ježíše Krista, jehož přítomnost mezi námi smíme pociťovat a prosíme, ať je tomu tak plně v církvi i v letošní Advent. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Jaroslava a Věru Tesařovi, za rodinu a blízké zesnulé Haničky R. a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře a zdravotníky a také za naše duchovní a kaplany, kteří se rozhodli stát se dobrovolníky v nemocnicích nebo domovech pro seniory a pomáhat. Prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět. Prosíme o požehnání pro letošní "jiný" Advent.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Náhorním Karabachu a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel