Modlitby 49. týden, 5. – 11. prosince 2022

05.12.2022

texty pro neděli 11. prosince 2022 - 3. neděle adventní

První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Tvým slovem jsme posilováni, Hospodine, tvou milostí uváděni do obecenství radosti a důvěry.

I ti kdo teď nevidí světlo naděje, kdo neslyší tvou zvěst a klopýtají, mohou vplout do tvé náruče.

Prosíme, dej, ať znovu a znovu umíme v církvi předávat tvé dobré poselství všem lidem.

Amen


Druhé čtení z Písma: Jakubův 5, 7-10

Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.

Chceš, Pane, abychom v trpělivosti čekali na tvůj příchod, těšili se na něj jako na životodárný déšť.

Vedeš nás také, abychom v trpělivosti nesli tíži všedního dne i různorodou bolest světa.

Děkujeme, že stále posiluješ naše srdce a prosíme, dej nám vnitřní sílu pro dnešek i zítřek.

Amen


Evangelium: Matouš 11, 2-11

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží." Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on."

Kriste, mnozí tě nepřijali kdysi i teď, pro jinou svou představu Mesiáše.

Bylo a také i je jakoby snadné minout tě, nedocenit tvou lidskost, zranitelnost a zároveň léčivou moc.

Prosíme, zbavuj nás všech falešných postojů, ať se nyní opravdově radujeme z tvého království.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavlu, Filipa Štojdla a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech adventních setkáních v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj - ať sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel