Modlitby 49. týden, 6. – 12. prosince 2021

06.12.2021

texty pro nděli 12. prosince 2021 - III. adventní neděle

První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: "Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

Hospodine, Králi Králů, smíme ti sloužit s čistou radostí.

Zbavuješ nás břemen beznaděje a smutků, s láskou se ujímáš všech, kdo s pokorou k tobě vzhlížejí.

Prosíme, vyzbroj nás silou od tebe, ať pokojem a smířením jsou všechny národy ve světě posilovány.

Amen


Druhé čtení: Filipským 4, 4-7

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Vedeš nás, Pane, abychom opustili všechny osobní konflikty a smutek, co vstupuje do našich vztahů.

Radost od tebe má totiž větší význam než cokoli jiného na světě.

Prosíme tedy, ať v církvi vládne plná radost od Boha a nenecháme se tak ničím zneklidnit.

Amen


Evangelium: Lukáš 3, 7-18

Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce,které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: >Náš otec jest Abraham! < Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně." Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?" On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?" On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno." Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem." Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným." A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.

Kriste, stále potřebujeme, aby náš lidský duch byl pročišťován tvým Duchem.

Je nám zapotřebí, abys k nám znova a znova přicházel a my tě lépe a lépe poznávali.

Děkujeme za to, že máš s námi trpělivost, děkujeme, že tvá zvěst je i naší radostí.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Kačenku Chmelíkovou, Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference, Václava Balka a....

Prosíme za naše zesnulé a posilu pro jejich rodiny, prosíme za Romana Šmehlíka, Helenu Bundovou a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro všechna naše církevní setkání v adventním čase...

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel