Modlitby 5. týden 1. – 7. února 2021

02.02.2021

texty pro neděli 7. února 2021 - 5. neděle po Zjevení


První čtení: Izajáš 40, 27-31 (+21-26)

Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?" Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Hospodine, Pane a Králi, náš jediný, tvoji svrchovanost vystihnout člověku nelze.

Tvé myšlení a rozumnost spočívá v jiných měřítkách, než jsou ty naše.

Prosíme, zbavuj nás veškeré únavy a malátnosti, posiluj i nás v současném zajetí krize těchto dnů.

Amen 


Druhé čtení: 1. Korintským 9, 19-23 (+16-18)

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.

Chceš po své církvi, Pane, aby zápas o získání člověka nevzdávala předem.

Chceš, abychom měli druhé lidi rádi, dokázali pochopit jejich obavy a vedli ke svobodě.

Prosíme, podněcuj církev i v tomto nouzovém čase, ať se neuzavírá sama do sebe.

Amen 


Evangelium: Marek 1, 29-39

Když Ježíš vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají." Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel." A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Kriste Ježíši, se svým poselstvím nezůstal jsi na jednom místě, šel jsi všude - do všech situací.

Věrnost evangelia tě nevedla k tomu, aby ses zalíbil všem, avšak přivedla na Golgotu.

Děkujeme za poselství lásky, jež smrtí nekončí, a prosíme, vyháněj zlé duchy beznaděje i nadále.

Amen 


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Nikolu Drobnou, Zbyňka Šafáře, Moniku Říhovou, rodinu Chmelíkovu, Jarku Neuwirthovoua...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, 

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 
Váš Pavel