Modlitby 50. týden, 12. – 18. prosince 2022

09.12.2022

texty pro neděli 18. prosince 2022 - 4. neděle adventní

První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Hospodin promluvil znovu k Achazovi: "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin." Achaz odpověděl: "Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina." I řekl Izajáš: "Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je »S námi Bůh«).

Hospodine, víra náš učí odvaze, naději a dává nám jasná znamení o tvém soudu i milosti.

Díky Kristu věříme, že jsi stále nablízku, že jsi námi a také i v nás.

Prosíme o povzbuzení víry pro všechny, kdo si teď v čase adventu zoufají, cítí stres a neklid.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 1, 1-7

Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Nebeský Otče, povolal jsi nás k tomu, abychom důvěřovali Kristu, našemu Bratru, tvému Synovi.

Přeješ si, abychom vnímali, že jsme tebou milováni a přenášeli tvou zvěst ke všem lidem.

Prosíme, zbavuj nás veškerého ostychu, obav a nejistoty, ať s radostí svědčíme svým životem.

Amen


Evangelium: Matouš 1, 18-25

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.

Pane, také do našich životů se vkrádá mnohý stín různého strachu.

Bojíme se o sebe a své blízké, obáváme se, co přinese další čas.

Děkujeme, že nás utěšuješ zvěstí o své lásce, děkujeme, že i přes neklid světa víme o tvé blízkosti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Filipa Štojdla, sestru Mirku, za všechny, které nyní trápí chřipky a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech adventních setkáních v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj - ať sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel