Modlitby 51. týden, 20. – 26. prosince 2021

21.12.2021

texty pro neděli 26. prosince 2021 - I. neděle po Vánocích - Rodiny Páně

První čtení: 1. Samuelova 2, 18-20.26

Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: "Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina." Pak odcházeli domů. Mládeneček Samuel prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.

Hospodine, děkujeme za své rodiny, všichni kdo do nich patří, jsou pro nás přirozeně důležití.

Nutně si i přejeme, aby všichni naši milí byli oblíbení u tebe i u lidí a měli se dobře.

Modlíme se tedy za ně a prosíme, provázej všechny svým požehnáním i v čase nového roku.

Amen


Druhé čtení: Koloským 3, 12-17

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Doznáváme, Pane, že nejsme vždy soucitní, plni dobroty, skromnosti, pokory a trpělivosti.

Ne vždy dokážeme snášet druhé a odpouštět nejbližším, natož abychom měli lásku ke všem.

Voláš však církev k dokonalosti, a tak prosíme, dej církvi sílu, ať žijme a vše činíme ve tvém jménu.

Amen


Evangelium: Lukáš 2, 41-52

Každý rok chodívali Ježíšovi rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?" Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

Povolal jsi nás, Kriste, do své rodiny a chceš, abychom tvému slovu rozuměli.

Už tě nemusíme nijak složitě hledat, víme, že jsi všude tam, kde jde o věc našeho Otce.

Prosíme, za všechny, kdo se ti vzdalují a bloudí, kéž se najdou a prospívají tobě i lidem.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za rodinu Chmelíkovu, Honzíka Kubíčka, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference, Václava Balka, Ivanu Krejčí, Drahušku Knížkovou, Karla Knížka, Jitku Maršálkovou a rodinu Tulkovu....

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky, ať vánoční chvíle jsou prostorem a časem pro blízkost mezi lidmi.

Kéž Vánoce jsou o niterné radosti i pro ty, kdo žijí v osamocení v domovech důchodců, léčebnách a nemocnicích.

Prosíme o požehnání pro všechna naše církevní setkání v náboženských obcích v adventním a vánočním čase.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, 

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel