Modlitby 52. týden, 21. – 27. prosince 2020

18.12.2020

texty pro neděli 27. prosince 2020 - 1. neděle po Vánocích - Rodiny Páně

První čtení: Izajáš 61, 10 - 62, 3

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.

Hospodine, děkujeme Ti, chválíme Tě a jásáme radostí z víry.

Situace života a našeho světa není zcela utěšená, ale věříme, že nás stále zveš na hostinu.

Jsme proto vděčni za letošní Vánoce, i když je všechno jinak a prosíme, kéž radost víry nás podpírá i v novém roce. Amen 


Druhé čtení: Galatským 4, 4-7

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího: "Abba, Otče." A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Otče, děkujeme Ti za tvého Syna, našeho bratra Ježíše.

Narodil se do světa bolesti, nejistot a obav, aby do lidských srdcí přinesl Ducha, v němž jsme s Tebou spojeni všemu zlu navzdory.

Prosíme za tento bolavý svět, ať Tvého Ducha dokážeme lépe přijmout. Amen 


Evangelium: Lukáš 2, 22-24.( +25-35) 36-40

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně Páně: >vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu< - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.

Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

Kriste Ježíši, stále žasneme nad svědectvím Vánoc.

Tvůj příchod na svět změnil vše a má stále také měnit i nás.

Prosíme, obnovuj svou církev, ať roste v síle, moudrosti a milost Boží je s ní. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Jaroslava a Věru Tesařovy, Petru Blahovcovou, Lenku Komínkovou a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme o požehnání pro letošní "jiné" Vánoce.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel