Modlitby 52. týden, 26. prosince 2022 – 1. ledna 2023

23.12.2022

texty pro neděli 1. ledna 2023 - Nový rok - Jména Ježíš

První čtení z Písma: Numeri 6, 22-27

Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. «Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám."

Vyprošujeme, Hospodine, tvé požehnání všem poutníkům života.

Prosíme za ochranu pro vnější i vnitřní zápasy, které je v dalším roce čekají.

Kéž tvá tvář je nad nimi rozjasněna, temnoty zahnány a tvůj laskavý úsměv předává pokoj.

Amen


Druhé čtení z Písma: Galatským 4, 4-7

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Voláš nás, Nebeský Otče, k důstojné zralosti, ke svobodě a odpovědnosti.

Proto jsi poslal Ježíše na svět, abychom chápali, že také my smíme být tvými dětmi.

Prosíme o tvého Ducha, ať stále uchvacuje naše srdce silou a mocí.

Amen


Evangelium: Lukáš 2, 15-21

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

Uplynulý rok, Pane, je zářez do naší historie, co se stalo, nedá se vrátit.

Podléháme zákonu času a svým jménem podepisujeme mnohé, co vychází z naší vůle.

Děkujeme, že pronikáš do našich životů a prosíme, ať umíme v radosti víry prožívat i všední chvíle nového roku.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Filipa Štojdla, sestru Mirku, za všechny, které nyní trápí chřipky a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj - ať sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel