Modlitby 53. týden, 28. prosince 2020 – 3. ledna 2021

25.12.2020

texty pro neděli 3. ledna 2021 - 2. neděle po Vánocích

První čtení: Jeremjáš 31, 7-11

Toto praví Hospodin: "Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.« Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený." Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: "Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo." Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího.

Hospodine, svět nám rozmetává představy o trvale spokojeném životě.

Prožíváme čas nejistoty, klopýtáme s rouškami na ústech a s obavami v srdci.

Přicházíme k Tobě s prosbou o smilování, ujmi se nás a veď. Amen 


Druhé čtení: Efezským 1, 3-7 (+8-14 )

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti.

Otče, nabízíš nám plnost svého požehnání, obdařuješ své děti nebeským darem v Kristu.

Svou láskou nás přijímáš a vyzbrojuješ nadějí pro čas dalšího roku.

Chválíme, děkujeme Ti a prosíme za ty, kteří si nevědí rady, cítí samotu a slabost, prosíme, utěš jejich bolest tam, kde my to neumíme. Amen


Evangelium: Jan 1, 10-18

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já." Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

Stvořiteli, Králi, Pane, svým Slovem založil jsi svět.

Rodíme se z tohoto světa a rodíme i se z Tebe, abychom viděli slávu Tvou i slávu Tvého Syna.

Prosíme, ať Tvůj zákon, milost a pravda je pro nás vůdčí silou i pro čas roku 2021. Amen 


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Jaroslava a Věru Tesařovy, rodinu Holinkových, Petru Blahovcovou, Lenku Komínkovou, Helenu Jarchovskou a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme o zvláště za Domov u Spasitele ve Frýdlantu, prosíme o pomoc a posilu pro všechny obyvatele i zaměstnance.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel