Modlitby 6. týden, 5 – 11. února 2024

02.02.2024

texty pro neděli 11. února 2024 – 6. neděle po Zjevení

První čtení: 2. Královská 5, 9-14 (+5, 1-8)
Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: "Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist." Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: "Hle, říkal jsem si: >Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství. < Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?" Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: "Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: >Omyj se, a budeš čist. <"On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.

Nebeský Otče, míváme celou řadu domněnek a předpokladů, jak se lidé mají k nám zachovat.

Býváme rozhořčení a zklamaní, když nám neprokáží náležitou úctu.

Děkujeme však, že především nacházíme ujištění ve vztahu k tobě a nadhled i očištění ve vztahu k lidem.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 9, 24-27
Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

Kriste, tvá milost se nám nabízí zdarma, ale vyžaduješ od nás i jisté úsilí.

Chceš, abychom běželi a viděli před sebou cíl, nezápasili s prázdnem a opírali se o tebe.

Prosíme, ať církev umí doložit, že život není hrou na světského vítěze a že má smysl čekat i pracovat.

Amen


Evangelium: Marek 1, 40-45
K Ježíši přijde malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: "Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim na svědectví." On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.

Nebeský Pane, poklekáme před tebou a uvědomujeme si svou vlastní malost.

Naše nečistota se nás snadno přichytí, proto s důvěrou přicházíme znova a znova k tobě.

Prosíme, za svět, který se ti vzdaluje, prosíme, dotkni se každého, kdo ztrácí pokoru a víru.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Josefa Baláže, Aleše Jalušku, Kláru a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Pákistán, Irán, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v novém roce.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel