Modlitby 6. týden, 6. – 12. února ledna 2023

03.02.2023

texty pro neděli 12. února 2023 - 6. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Deuteronomium 30, 17-20

Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Voláš nás, Hospodine, k lásce a k životu u tebe, chceš s námi pohnout - dokud je čas.

Nevíme, kolik nám zbývá dnů, ale přítomnost nás vždy směřuje, abychom se rozhodli pro tebe.

Prosíme, spravuj nás, ať se nelekáme budoucna a těšíme se z právě prožívané chvíle u tebe.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3, 3b-9 (+3, 1-3a)

Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

Přiznáváme, Pane, že také i naše smýšlení se často řídí spíše podle lidí kolem nás, než podle tebe.

Patříme světu, podléháme svárům, závisti a kráčíme tak jen a jen za svým lidstvím.

Děkujeme, že nás i tak stavíš do stavby svého království a prosíme, pročišťuj církev, ať prorůstá tvou milostí.

Amen


Evangelium: Matouš 5, 21-26 (+ 5, 27-37)

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: »Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. « Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

Kriste, rozumíš slovům Božího zákona a jdeš do hloubky vysvětlení, z níž se nám točí hlava.

Stále ve světě potkáváme hněv, ponížení a výsměch a naší odpovědí bývá podobná linka...

Křížem jsi přeťal zlo světa, zveš nás do svého vítězství, děkujeme.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za bratra Stanislava Kubína, Matěje Břeně a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za vedení Duchem, nacházení svornosti a porozumění po prezidentské volbě v naší zemi.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

 Váš Pavel