Modlitby 6. týden 8. – 14. února 2021

08.02.2021

texty pro neděli 14. února 2021 - Poslední neděle po Zjevení - Proměnění Páně


První čtení: 2. Královská 2, 7-12 (+1-6)

Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: "Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat." Elíša řekl: "Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!" Elijáš mu řekl: "Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se." Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: "Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!" A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.

Chceš i po nás, Pane, díl vytrvalosti, abychom neopouštěli svědectví, k němuž jsi nás povolal.

Chceš, abychom věděli, že jsme nositeli dědictví těch, kteří zde sloužili před námi.

Prosíme, dávej i nám sílu, jako jsi ji dával všem svým dobrým svědkům, prosíme o tvého Ducha.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 4, 2-6

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl >ze tmy ať zazáří světlo<, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

Otče, osvěcuješ naše srdce, nemusíme se poddávat skleslosti, i když zde není vše snadné.

Evangelium nám otevírá oči, byť mnozí zůstávají v zaslepenosti a zatvrzelosti srdce.

Prosíme, prosvěcuj stále cestu svým dětem, aby nesloužili sami sobě, ale tvému království.

Amen 


Evangelium: Marek, 9, 2-9

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte." Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.

Ježíši, kdo chce jít za tebou, má zapřít sám sebe a vzít svůj kříž - krásné chvíle nejsou nikdy stálé...

Vedeš své učedníky do zářivě bílých okamžiků, abychom tě poslouchali i ve všedních chvílích.

Prosíme za tvé učedníky, ať se nebojí zvěstovat o zázraku života víry, která i smrt přesahuje.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Zbyňka Šafáře, Moniku Říhovou, rodinu Chmelíkovu, Jarku Neuwirthovou, Vlastimila Náhodu, Zdeňku Kosíkovou, Stanislav Kubína a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

Prosíme za církev, ať ovoce tvého Ducha přináší stále tomu světu a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel