Modlitby 8. týden, 20. – 26. února ledna 2023

17.02.2023

texty pro neděli 26. února 2023 - 1. neděle postní

První čtení z Písma: Genesis 3, 1-7 (+2, 15-17)

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. «" Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

Hospodine, stále nám lidem připadá, že stačí splést různé fíkové listy a zakrýt svou nahotu.

Naše otevřené oči nás však přivádí k mnohým obavám a nejistým úkrytům.

Děkujeme za víru, že nás v dobrém překrývá Kristova oběť, šat milosti a skutečné lásky.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 5, 17-19 (+12-16)

Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

Nebeský Otče, je nás nyní přes osm miliard

a všichni jsme tvé děti.

Každou vteřinou se další lidé rodí a všem se jednou jejich životní cesta završí.

Věříme, že smíme být s tebou propojeni a prosíme, ať i dnes lidé nacházejí smíření a pokoj.

Amen


Evangelium: Matouš 4, 1-11

Ježíš byl Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst." Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!" Ježíš mu pravil: "Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat." V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Nebeský Otče, děkujeme, že svou láskou překrýváš naši slabost, zranitelnost i pýchu.

Děkujeme, že nás sytíš svou milostí

a dáváš nám poznat svou blízkost.

Prosíme, spravuj nás i letos v čase postu,

ať jsme tvou pomocí všem, kdo jsou kolem nás.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Helenu Zimmerovou, Janu Klárovou, Hanu Novákovou a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost

a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel