Modlitby 9. týden, 27. února – 5. března 2023

25.02.2023

texty pro neděli 5. března 2023 - 2. neděle postní

První čtení z Písma: Genesis 12, 1-4a

I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.

Každý den, Hospodine, před námi otvírá nový čas a prostor, proto prosíme o tvé požehnání.

Prosíme, ať i naše cesta životem je spjata se silou od tebe a známe směr, kam se máme vydat.

Prosíme, ať dokážeme tvé požehnání předávat na naše rodiny a na všechny, kteří jsou kolem nás.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 4, 13-17 (+ 4, 1-5)

Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon s sebou nese Boží hněv: kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu - nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno: "ustanovil jsem tě za otce mnohých národů". Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není.

Dostáváme od tebe, Pane, odvahu k víře a ta nás volá k veliké odpovědnosti.

Naše spravedlnost, čerpá sílu z víry a jen tam, kde je tvůj Duch je také i rozpoznání pravé svobody.

Prosíme, ať tvůj Duch stále proniká do všech našich vztahů v rodině, církvi a společnosti.

Amen


Evangelium: Jan 3, 1-8 (+3, 9-17)

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

Stále nás, Kriste, vyzýváš, abychom se i my nově narodili a proměňovali své smýšlení.

Návrat k našemu Otci je cesta pokání, obracení a také přijetí tvé milosti.

Děkujeme, že tvůj Duch vane do našeho nitra a přináší pokoj navzdory neklidu života ve světě.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Helenu Zimmerovou, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Jaroslava a Věru Tesařovy, Filipa Štojdla a ...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023 a zvláště prosíme o vedení Duchem při vikariátním shromáždění v Hradci Králové.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel