Návrat k dobru

23.04.2023

Co se člověku vybaví jako první, když se obecně řekne, abychom něco "obrátili"? Může to být velmi různé. Pokud je léto a my žijeme na venkově, asi nám vyvstane na mysli především obracení sena. Pokud máme rozečtenou knihu, těšíme se na její pokračování, rádi se chystáme obrátit list. A pokud máme před sebou třeba přípravu oběda, mohla by se nám za tímto slovesem vybavit potřeba obracenířízků při smažení a tak, a tak dále…

Slovo obracení má mnoho významů a podob. Věřím, že mnohým z nás po čtení ze skutků apoštolů vyvstalo to slovo o obracení od učedníka Petra, který po svém kázání, odpověděl posluchačům, co mají po Kristově vzkříšení dělat a to, že se mají obrátit. Nebo přesně řečeno, Petr pravil: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."

Co to znamená to "obrácení" v duchovním světě?

Fyzické obrácení je jasné.

Vzpomínám si, že jako dítě školou povinné, jsem se rychle naučil v hodinách tělocviku, když soudružka učitelka dala jasný povel: "Čelem vzad! Raz–dva!" tak že se musí poslouchat. Byla to ale tehdy vlastně taková hra. Jistě si i vy na to vzpomínáte, že jsme tyto povely k obracení se všichni naučili, a to i ti kteří mají jinak problém rozlišit rychle, kde je pravá, levá, nakonec to všichni nějak vždy zvládnou: "obrátit se".

V duchovním světě ale ono obracení nejde vždy až tak lehce a rychle. Naše pozornost a životní úsilí je už nějak nastaveno, a čím víc jsme starší a dospělejší, tím méně se nám chce jednoduše na něčí povel měnit směr našeho uvažování, či vnitřního naladění. Obracení, o kterém navíc hovoří Petr, má být čímsi trvalým a čímsi k čemu se člověk má stále vracet. Podobně je to i s křtem, který doporučuje Petr.

My dnes se chystáme pokřtít malého Vítka a "shodou okolností" nám tedy kazatelský plán určil právě na tuto neděli 23. dubna slovo o obracení a křtu. Obracet své tělo umí Vítek čím dál tím více sám a je jak ještěrka… S našimi povely a výzvami si ještě tak zcela neví rady. V pátek jsem mu schválně říkal: "Obrať se, Vítku, obrať se…" a on se jen usmíval a nic se nedělo.

Závazek, že mu budou ukazovat tu dobrou cestu života, chtějí dnes vyjádřit jeho rodiče a jeho kmotři, kteří si nyní zcela uvědomují, že Vítek je v tomto čase života zcela odkázán na jejich pomoc. Ovšem jednou má o svých krocích rozhodovat jen on sám. Budeme se za něj modlit, a přát mu, aby cítil, že je milovaný lidmi a Bohem. A pokud se někdy ztratí, aby dokázal najít ten dobrý směr třeba i přes své možné chyby.

Obrácení je zjednodušeně řečeno návrat k dobru, návrat k Bohu a křest je znamení odpuštění hříchů.

To, že se i my dospělí vydáváme v životě po různých cestách a míváme jakoby mlhu na očích, o tom jsme dnes četli v evangeliu podle Lukáše. Učedníci šli do vesnice Emausy, byli zmateni a nejistí, nevěděli co dál. Vzkříšený Ježíš je začal doprovázet.

Ona je to celé nejen příhoda a legenda, ale také i vzkaz evangelia, sestry a bratři. Vzkaz, že vzkříšený Ježíš i nás může provázet životem a být duchovní vzpruhou i v tom našem běžném chodu života. Stále nás může oslovovat Kristovo učení a děj milosti, co platí, ano – i pro nás. Někdy také i nám, podobně jako těm dvěma učedníkům, cosi brání, abychom pochopili, že nejsme na té cestě životem sami a že se nic neděje jen tak a "náhodou".

Naše obracení a hledání skutečného dobrá, má velký smysl. S obracením nejsme nikdy hotovi, protože – přiznejme si, ne vždy nám obrazně řečeno slovy evangelia "hoří srdce" a ne vždy si to uvědomujeme. Je nám zapotřebí podnět a inspirace. Podobně jako ti dva učedníci na cestě do Emaus, potřebujeme podporu na cestě života. Kéž se nám všem té podpory od Pána, znova a znova dostává. Amen

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratři?" Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh." A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 1, 17-21 (+1, 22-23)

Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.

Evangelium: Lukáš 24, 13-24 (+ 24, 25-35)

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emausy, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: "O čem to spolu rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!" On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli."