Není ANO jako ANO

02.05.2021

Nedávno jeden soutěžící v americké verzi televizní hry "Chcete být milionářem?" nedokázal správně odpovědět na otázku: V jakém jazyce slovo ANO znamená YES? Kromě naší češtiny měl soutěžící možnost tipovat korejštinu, arabštinu, portugalštinu. Mohl vyhrát 500 tisíc dolarů, ale nápověda mu příliš nepomohla a neznalost češtiny tohoto Američana nakonec připravila o hezkou sumu. Naštěstí v této hře platí "záchytné body". A tak díky předchozím správným odpovědím si nešťastně-šťastný soutěžící odnesl alespoň polovinu své výhry, tedy v přepočtu něco přes 5 milionů korun.

"Chcete být biřmovancem?" Tuto otázku by měl v církvi uslyšet alespoň jednou v životě každý, kdo je pokřtěn. A bezesporu by bylo z církevního pohledu i na místě, aby každý na tuto otázku odpověděl (a třeba i po dobré nápovědě) své jasné a rozhodné: ANO.

Biřmování je svátost, která člověku přibližuje jeho pevný, záchytný bod a plnost nebeské ceny, která byla za něj v Kristu už zaplacena. A to dokonce i přesto, že ne ve všech zkouškách života obstál on sám zcela na jedničku. Biřmování není jen jakýsi iniciační rituál značící přechod z dětství do dospělosti, jak by se třeba mohlo zdát. Svátost biřmování je možné přijmout vpravdě v jakémkoli dospělém věku a rozhodně není vyhrazena jen pro teenagery. Církev ji věřícímu člověku nabízí proto, aby si mohl projít a vnitřně prožít neopakovatelné confirmatio, tedy česky "potvrzení, posilu, upevnění" své víry. Obecně totiž jistě platí, že pro svou lidskou nestálost potřebujeme pevněji vnímat hloubku darů Ducha svatého a s odvahou se dívat do života víry.

"Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil." (2 K 1,20-22)

Biřmování je vědomým přihlášením se k pečeti, kterou nám Bůh vtiskl do srdce. Je pro nás znamením Boží péče, v níž "voláme: Abba, Otče!" (Ř 8,15b) Díky víře chápeme, že nemusíme žít v otroctví strachu, ale jsme účastni Boží slávy i přes bolest tohoto světa, neboť víme, komu jsme uvěřili. (2 Tm 1,12)

Srdcem, rozumem i niterným nastavením nám bylo dáno, abychom v Kristu nalezli pevný bod svého života. Biřmováním tak smíme vyjádřit, že jsme dorostli v plné svobodě a touze sloužit evangeliu. Proto samotnému biřmování předchází příprava, u níž se doporučuje, aby trvala déle - třeba i jeden rok. Církev svou péčí chce pomoci k rozvíjení křesťanských znalostí i modlitebního života a prohloubit v biřmovanci opravdovost jeho vztahu ke Kristu.

A jak biřmování v naší církvi vlastně probíhá? Tato jedinečná a neopakovatelná svátost je vsazena do života náboženské obce, slib biřmovance slyšíme při bohoslužbách - je součástí liturgie. Biřmovanec zde přednese biblický text, který si během přípravy vybral jako svůj motiv a možnou posilu do budoucna. Dále je před ním vyslovena otázka, zda je rozhodnut věrně následovat Krista a žít s ním v obecenství Církve československé husitské. A pokud odpoví: "ANO, s pomocí Boží," biskup po předchozích modlitbách a vyznání víry na biřmovance vloží ruce a pronese: "Přijmi pečeť darů Ducha svatého." Všechny tyto dary Ducha svatého od našeho Pána přinášejí další ovoce, které apoštol Pavel popisuje: "Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (Galatským 5,22-23)

A jaké má biřmování další "účinky"? Jaký je význam a jaké obohacení přináší svátost BIŘMOVÁNÍ? To lze jen obtížně vepsat na papír. Zápis niterného prožitku je nepřenosný. Jisté je pouze to, že nejde jen o nějaký nevýznamný další duchovní stupínek, ale náznak budoucí cesty a zároveň i jistoty, jež vyjadřuje apoštol slovy: "Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš." (Fp 3,12).

Pokud se, sestro, bratře, chceš stát biřmovancem, zcela jistě ti s otázkami pomůže tvůj farář - farářka. Přeji nám všem, ať stále nacházíme povzbuzení a posilu pro cestu života. Pán Vám žehnej.

Váš biskup Pavel Pechanec

Děkujeme, Otče, že nás přijímáš jako své děti, svým Duchem posiluješ a v Kristu nám pomáháš překlenout velikost propasti mezi námi. Děkujeme za církev, za svátosti, v nichž smíme prožít a pochopit velikost tvé lásky. Amen