Vidět nebesa otevřená

14.01.2024

Někdy v Hradci Králové s jistou nadsázkou o sousedních Pardubicích říkáme, že nejhezčí na tomto městě je cesta do Hradce. V Pardubicích říkávají totéž a jisté narážky mají podobu spíše úsměvného škádlení. Tedy pokud se nehraje hokej nebo fotbal, kdy jde podle fanoušků údajně o hodně, a tak musí být pro derby nutně vyhrazená větší ostraha pořadatelů i policie.

Snad i jinde platí, že rivalita dvou podobně velkých měst, bývá poměrně častá všude ve světě a je jistě lépe se nad ní usmívat, než vyvolávat emoce.

Dnes jsme si z Písma mohli vyslechnout Natanaelovu velmi výraznou námitku vůči Filipovu nadšení: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Ta poznámka nebyla předmětem jen jakéhosi drobného škádlení, nebo znakem dravé rivality jednoho místa proti druhému. Nazaret jednoznačně a prostě nepatřil do zaslíbených míst, která by měla nějakou oporu ve starozákonní tradici, a to byl nepochybně velký problém.

Bylo to i něco navýsost nelogického nejen po stránce ideové, ale i po stránce kartografické, územní. Je to něco podobného, jako kdyby někdo tvrdil, že jezdí na dovolenou k moři do České republiky. Mezi Hradcem Králové a Pradubicemi je písník Opaťák, kterému se někdy nadneseně říká východočeské moře – východočeský Jadran. Každé malé dítě ale ví, že žádné moře v naší republice není. A stejně tak muselo být přeci každému Izraelitovi jasné, že žádný Filip nemohl najít Mesiáše z Nazareta, o němž měl psát Mojžíš, celé to Filipovo tvrzení bylo velmi nesmyslné.

Evangelista Jan sice velmi vzletně své evangelium začíná zvěstí o tom, že "Slovo se stalo tělem", ale dál v té 1. kapitole narážíme i na to, že Ježíš byl synem jen jakéhosi Josefa, jehož město Nazaret bylo zcela logicky naprosto mimo veškeré očekávání. Mojžíš o Nazaretě rozhodně nepsal a ani nemohl…

Tento paradox nám ovšem chce něco podstatného říci. Však ostatně evangelium je plné překvapivého paradoxu, který promlouvá i do našich chvil. Jsme ve své podstatě propojeni stále si odporující světskou zkušeností a zprávou o Boží lásce a pokoji, která přesahuje tento náš hmatatelný svět.

Evangelium je radostná zvěst o možném příchodu Krista do našich životů. Je i svědectvím, že můžeme jít podobně jako Filip, také i my k ostatním lidem se svou vlastní paradoxní zkušeností o Kristu. Také i my jim smíme říci ono důležité: "Pojď a přesvědč se."

Natanael nepatřil mezi 12 apoštolů. Tedy někteří bibličtí vykladači, mají za to, že to bylo hlavní jméno apoštola Bartoloměje. Ono to ale není důležité, stejně jako nebude asi podstatné vidět za rozhovorem mezi Ježíšem a Natanaelem cosi zázračného, že Ježíš viděl Natanaela na nějakou nadlidskou dálku, nebo že Ježíš viděl cosi víc, než mohl běžný člověk. Odehrálo se však v osobní rovině mezi nimi cosi nevysvětlitelného a Natanael uvěřil v Krista. A proto mu Ježíš i zaslíbil, že bude vidět s ostatními nebesa otevřená. To také Kristus zaslibuje i dalším svým učedníkům, všem svým mladším bratřím a sestrám.

Na nás však je, moji milí, abychom také i my, dokázali zvát druhé ke Kristu. A tak jako Filip říkali slovy a hlavně činy: "Pojď a přesvědč se."

Jistě nejde o to, abychom všem těm, kteří Krista neznají, říkali, že patří do jakési jiné, podřadné skupiny, co nevyužila příležitost a jsou tak čímsi méněcenným, abychom my měli pocit, že máme na vrh, že jsme, cosi více, než oni, kteří setrvávají ve svých pochybách – i když nás věřící oni vidí třeba jako blouznivce, směšné snílky, či slabochy. Měli bychom se daleko spíše za lidi ze světa stále modlit, aby našli odvahu setkat se vnitřně s Kristem, který představuje jistý paradox. Tedy něco naprosto nečekaného, co odporuje logice, ale přináší možnost našeho lidského setkání s Nebeským Otcem. Amen

První čtení: 1. Samuelova 3, 3b-9a (+3, 9b-10;19)

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase." Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší."

Druhé čtení: 1. Korintským 6, 12-20

,Všechno je mi dovoleno' – ano, ale ne všechno prospívá. ,Všechno je mi dovoleno' – ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno: "Budou ti dva jedno tělo." Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Evangelium: Jan 1, 43-51

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." "Mistře," řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: >Viděl jsem tě pod fíkem? < Uvidíš věci daleko větší." A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka."