Křik nemluvňat a kojenců je voláním po lásce světa…

22.10.2023

Vzpomenete si na svého učitele, nebo učitelku z první třídy? Možná si i vybavíte nejen jméno a podobu, ale také oblečení, které první učitel-lka mívali na sobě, a také i hlas, který nás vedl, abychom se naučili číst, psát a počítat. Byl to pro nás velmi důležitý hlas, byli jsme jím učeni poznávat velký svět. Ovšem také i my jsme jistě učili toho svého učitele, jak učit a jak zvládat to velké stádo drobotiny, učili jsme jej trpělivosti a mnohým dalším dovednostem.

Lidé se od sebe vzájemně učí, ale je faktem, že si to ne vždy uvědomují, ne vždy si chtějí připustit, že by je dítě, nebo někdo pro ně méně-cenný mohl čemusi učit, inspirovat a především, že si každá lidská bytost zcela a plně zaslouží náležitý respekt a vážnost.

Čemu všemu nás učí děti? Je to bezesporu celá řada záležitostí, které jako dospělí mnohdy zapomínáme. Hrát si a plně se těšit ze života, žasnout, těšit se na Vánoce atd…

Není až tak překvapující, že se Ježíš velekněží a zákoníků ptal: "Nikdy jste nečetli: »Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu «?" Mt 21,16b

Narážel tak na osmý Davidův Žalm, který byl jistě velmi známý. Konkrétně text v ČEP zní: " Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou." Ž 8,1-2

Jak mohou ústa kojenců a nemluvňat vyvyšovat Boží jméno a zastavovat nepřátele? Z lidského hlediska je to samozřejmě nesmysl, děti, které neumějí mluvit, tak nevolají v modlitbě a chválách k Hospodinu. Výpověď Písma nám ovšem dává na srozuměnou, že i ti nejpatrnější, ano ti nejmenší, kteří svým křikem a brečením se domáhají pomoci, soucitu a ochrany od lidí, že jsou na pozadí hlasem Božím. Že to nejsou jen nějací malí sobečtí "spratkové", i když tomu tak někdy také třeba i bývá – nemůžeme si děti jen idealizovat. Nicméně zároveň jsou děti hlasem, který dospělí nemají a nesmí přehlédnout, protože jsou hlasem od Boha. Ten křik nemluvňat a kojenců je zároveň volání po lásce světa, síle, která přes všechny těžkosti a svízele spojuje člověka s člověkem a Bohem.

Díky lásce poznáváme v pravdě sebe, připojujeme se opravdově k druhým a nacházíme spojení s nebeským Otcem. Jak ostatně můžeme číst v prvém listě Janově a spolu vyznávat: "Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm." 1J 4,16

Ježíš se střetl s velkou lidskou neláskou, zlobou, která jej dovedla až na kříž.

Četli jsme část konfliktu, který se otevřel mezi ním a těmi, kteří se pokládali za tehdejší vrcholné učitele Izraelského národa. Máme ale před sebou, sestry a bratři, nejen dějinné vyprávění, co se tehdy Ježíšovi přihodilo. Celé to čtení v sobě mnohem víc nese v sobě otázku, co jsme se už v životě naučili a jaké my poneseme ovoce.

To že Ježíš proklel fíkovník, takže uschnul, není čistě jen jakási "legenda". Jednak to byl prorocký čin, znamení toho, že u tehdejších učitelů národa on Ježíš neshledává, možnost nasycení hladu po Bohu a že to nasycení se nedostane ani druhým. Je to navýsost symbolický příběh, obrazně popisující tehdejší stav v Jeruzalémě pohledem Krista, který se ovšem zavrtává i do nás.

Jaké ovoce poneseme dnes my, jaká je naše víra?

Víra a ovoce patří nepochybně k sobě. Není jistě zapotřebí, abychom se modlili, za přemístění hory tak, aby skončila v moři. Jak čteme v evangeliu, tou nadsázkou nás, chce Ježíš naučit a navést, abychom chápali, že víra ovlivňuje ovoce, a tedy i naše modlitby. Důvěra v Krista nás učí druhé lidi milovat, a přát jim, aby také oni vydávali dobré ovoce a pokud tak nečiní, co s tím? Máme se snad modlit, aby uschli a stalo se jim něco zlého? Lidé si podle všeho překvapivě přejí vzájemně zlé věci, nerespektují se, závidí si a proklínají se… Velká víra to však neumí, velká víra vede k lásce a přináší plody, díky kterým se mohou v dobrém těšit i druzí. Amen

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není."

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 1, 3-6 (+1,7-10)

Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

Evangelium: Matouš 21, 14-22

Když velekněží a zákoníci viděli Ježíšovy udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: »Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu«?" Opustil je a vyšel ven z města do Betánie; tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: »Zdvihni se a vrhni se do moře« – stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."